We bezorgen vanaf €25,- in Veenendaal en aangrenzende plaatsen. Bel ons op: (0318) 555 111

Lees meer

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 10 – Betaling

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
• Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand van de ondernemer verwerft;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Puur Tamminga
Locatie: Kerkewijk 76, 3904 JE Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 – 555 111
E-mailadres: info@tamminga.nl
KvK-nummer: 67722873
Btw-identificatienummer: 857149337B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden is voor iedere potentiële overeenkomst digitaal beschikbaar gesteld aan de consument.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, waardoor de consument zich een goed beeld kan vormen van de aangeboden producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en daarbij voldoet aan de betalingsvoorwaarden die de ondernemer heeft gesteld.
2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend btw-tarief.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Geaccepteerde bestellingen zal de ondernemer met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 2 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 1 dag nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen, met inachtneming van de opzeggingsregels die ondernemer en consument zijn overeengekomen.

Verlenging:
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:
4. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij bestelling van de producten.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.